Programovatelný časovač - 20.11.09 PDF Print E-mail
Article Index
Programovatelný časovač
Aktualizace 20.11.09
All Pages

Provedl jsem aktualizaci řídícího software časovače - nejprve verze 1.2, která přidala funkcionalitu vícenásobné expoziční sekvence a ihned jsem se pustil do v1.3, která všechny parametry zapisuje do EEPROM a čte je z ní, takže nastavení jak expozičních parametrů, tak i kontrastu a podsvícení se po vypnutí a zapnutí zařízení obnoví na posledně nastavené hodnoty.

 

 

Napíšu zde stručný popis menu atd.:

Menu obsahuje 8 položek - Počet expozic, Předsklopení zrcátka, Prodleva předsklopení, Prodleva po expozici, Expozice, Expoziční sekvence, Kontrast a Podsvícení. U každé položky (kromě Expozice a Expoziční sekvence je v menu zobrazena aktuální hodnota).

 

Výběr v menu se provádí šipkami nahoru/dolů (klávesy A a B), potvrzení se provede klávesou Enter (#). Vybraná položka menu je na horní řádce displeje. Při jakémkoliv zadávání je možné stisknout ESC (*) a změna se neuloží.

 

Počet expozic: zadá se počet expozic 1-99 (není nutné psát úvodní nulu).

Předsklopení zrcátka: klávesou ESC (*) nebo ENTER (#) se zakáže nebo povolí nastavení, zda časovač bude během chodu brát ohled na předsklopení zrcátka fotoaparátu (vlastní nastavení fotoaparátu je třeba provést ručně v jeho menu, časovač s ním nijak nekomunikuje, pouze spíná expozici).

Prodleva předsklopení: 1-99s doba, po kterou je zvednuto zrcátko fotoaparátu.

Prodleva po expozici: 1-99s pauza po expozici, aby byl dán fotoaparátu čas snímek zpracovat.

Expozice: seznam expozic, na horním řádku číslo expozice, na dolním řádku délka v sekundách. V seznamu se listuje šipkami (A a B), v případě, že chceme vybranou expozici změnit, stiskneme Enter (#), zadáme čas 1-9999s a potvrdíme pomocí Enter. Pokud se spleteme, je možné zmáčknout ESC (*) a tím se vrátíme zpět do režimu prohlížení expozic a nová hodnota se nezapíše.

Expoziční sekvence: Zadáme počet částí sekvence (max 20, při zadání většího čísla se automaticky nastaví 20) a pak pro každou část sekvence zadáme počet expozic a jejich délku. Př. chceme zadat sekvenci 3x120s, 10x240s a 15x30s. Zadáme 3 části sekvence, pak 3 expozice po 120s, 10 expozic po 240s a 15 expozic po 30s. Expozice se zapíší do seznamu, ve kterém můžeme po vybrání volby Expozice normálně listovat a příp. některé expozice změnit. Taktéž se příslušně aktualizuje i počet expozic, který také můžeme příp. změnit.

Kontrast: Nastavení kontrastu displeje 0-25, provádí se šipkami a potvrdí Enter, příp. zruší ESC.

Podsvícení: Intenzita podsvícení displeje 0-25, nastavení stejné jako v případě kontrastu.

 

Dále jsou na klávesnici dvě klávesy - C - provede jednoduché nastavení expoziční sekvence, pouze počet expozic a délka, zbylo z v1.1 - v plánované v1.4 bude mít během expozice funkci tu, že bude přepínat zobrazení času aktuální části expoziční sekvence, celkového času a celkového zbývajícího času.

Druhá klávesa je D - ta funguje jak v menu, tak i při běhu a má funkci tu, že přepne displej do tzv. astrorežimu, tj. nastaví minimální podsvícení displeje, kdy neoslňuje a má minimální spotřebu energie a vlastní nastavení hodnoty podsvícení v menu se nemění, návrat do původního stavu se provede opětovným stisknutím klávesy D.

 

Vlastní expoziční sekvence se spustí bílým tlačítkem s LED v dolní části časovače. LED svítí pokud je sepnut výstup pro fotoaparát, tedy při předsklopení zrcátka krátce blikne a při vlastní expozici trvale svítí, dokud expozice neskončí.

 

Přechod na v1.3 si vyžádal změnu bootloaderu za menší, neboť program se s původním bootloaderem již nevešel do paměti a v novém bootloaderu jsem aktivoval možnost indikace jeho stavu pomocí LED na tlačítku. Tato LED je však kvůli nedostatku IO procesoru a spolehlivé indikaci přímo spojena s linkou ovládající fotoaparát, takže pokud je fotoaparát k časovači připojen, neměl by být zapnut při zapnutí časovače, po zapnutí bootloader asi 5s čeká na případné spojení s nadřízeným PC a LED bliká. Pokud by byl fotoaparát zapnut, nacvakal by pár krátkých expozic.

 

Při ladění programu jsem narazil na celkem TŘI vadné procesory z GM Electronic a mám podezření, že prodávají součástky, které jim lidi vrátí v rámci reklamačního řízení, v jednom mikroprocesoru dokonce byl program jedné akciové společnosti. 
Jsi návštěvník číslo [CNW:Counter]

Creative Commons License
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko